sales@baidu.com +86-1501502215
主页 > 产品中心 > 石油钻头及矿用钻头配件 >
石油钻头、矿用钻头零配件-牙轮系列
浏览量: 
产品描述
序号 钻头直径 材料 备注
1 3 7/8~4 1/8″(98~105mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
2 4 1/2~4 3/4″(114~121mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
3 5 7/8~6″镶齿(150mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
4 5 7/8~6″钢齿(150mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
5 6 1/2″钢齿(165mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
6 7 1/2~7 7/8″镶齿(190~200mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
7 7 7/8″钢齿(200mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
8 8 1/2″镶齿(216mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
9 8 1/2″钢齿(216mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
10 9 ″钢齿(229mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
11 9 1/2″镶齿(241mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
12 9 1/2″钢齿(241mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
13 9 7/8″钢齿(251mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
14 10 5/8″镶齿(270mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
15 10 5/8″钢齿(270mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
16 12 1/4”镶齿(310mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
17 12 1/4”钢齿(310mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
18 17 1/2”镶齿(445mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  
19 17 1/2”钢齿(445mm) 15MnNi4Mo/20CrNiMo  

地址:
湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路8号
湖北省潜江市广华前进路
电话:
027-65524509      0728-6518288
邮件:
jessica@hopejune.com      sales@hopejune.com